MINI PERCH KIT

• 3 x 3D PVC Mayfly (5cm)
• 6 x 3D Fry Paddle tail (5cm)
• 6 x 3D Fry V tail (5cm)
• 2 x SG Micro Dart Jighead (#8 – 2g)
• 2 x Dropshot hook standard S (#8)
• 2 x Drop Shot Weight Cylinder S (5g)

ITEM NO.PCS
5762021pcs